Najčastejšie zistenia z auditov systému manažérstva BOZP podľa STN ISO 45001: 2019

V tomto článku vám budeme prinášať pravidelné informácie o najnovších zisteniach, ktoré sme identifikovali na auditoch systémov manažérstva BOZP podľa ISO 45001. Nájdete tu množstvo nezhôd, ktoré sa najčastejšie opakujú, ako aj slabé stránky a príležitosti na zlepšenie. Tešiť sa môžete aj na opatrenia, ktoré organizácie najčastejšie prijímajú, aby nezhody odstránili.

Všetky informácie v tomto blogu sú vo všeobecnej rovine a nevzťahujú sa na žiadnu konkrétnu organizáciu alebo certifikovaného klienta. Veríme, že vám pomôžu pri zlepšovaní vašich manažérskych systémov a posunú vašu organizáciu vpred.

A keďže máte určite radšej skratky, ako sa učiť na vlastných chybách, prajeme vám podnetné a inšpiratívne čítanie.

 

Kapitola 4. Súvislosti organizácie

Zistenia:

 • predmet systému manažérstva BOZP uvedený v dokumentácii nepopisuje presne skutočný stav, resp. nezahŕňa všetky relevantné oblasti pôsobenia organizácie.

Opatrenia:

 • aktualizovať a spresniť predmet systému manažérstva BOZP v dokumente

 
Kapitola 5. Vodcovstvo a spoluúčasť pracovníka

Zistenia:

 • chýba dôkaz o oboznámení pracovníkov s politikou BOZP
 • nie všetci pracovníci sú informovaní o politike BOZP
 • politika BOZP neobsahuje záväzok na splnenie príslušných právnych a ďalších požiadaviek
 • nie je súlad medzi politikou BOZP z pohľadu legislatívy vypracovanej bezpečnostným technikom a Politikou podľa ISO 45001
 • v organizácii nie sú jednoznačne stanovené zodpovednosti a právomoci za oblasť BOZP
 • organizačná štruktúra a organizačný poriadok neobsahuje funkciu bezpečnostného technika (aj keď je externe zabezpečovaný) a nie sú spresnené povinnosti technika BOZP (napr. v prípade externého aj zmluvne)
 • osoby zodpovedné za zabezpečenie zhody systému manažérstva BOZP nemajú pridelenú dostatočnú právomoc
 • spoluúčasť pracovníkov nie je dostatočne zdôrazňovaná (pri kontrole na jednotlivých úsekoch pracovníci upozorňovali na nezohľadnenie ich pripomienok, resp. neumožnenie podávania pripomienok k BOZP)

Opatrenia:

 • politiku BOZP zverejniť na webstránke spoločnosti a v priestoroch pre zamestnancov
 • politiku BOZP pravidelne aktualizovať
 • upozorniť bezpečnostného technika na potrebu zosúladenia politiky BOZP (ako aj ďalších dokumentov BOZP) so systémom manažérstva BOZP a integráciu manažérskych systémov
 • do procesu prijímania nových pracovníkov zahrnúť oboznámenie s politikou BOZP a informovať aj ostatných pracovníkov o povinnostiach vyplývajúcich z politiky BOZP
 • popisy pracovných činnosti súvisiacich s BOZP konkretizovať na jednotlivé funkcie
 • prideliť potrebné právomoci na zabezpečenie zhody systému manažérstva BOZP menovaním, resp. poveriť osoby so zodpovedajúcou právomocou
 • zaviesť spôsob komunikácie k systému manažérstva BOZP s dotknutými pracovníkmi napr. pri pravidelný kontrolách BOZP a vytvoriť evidenciu podmetov od pracovníkov

Kapitola 6. Plánovanie

Zistenia:

 • opatrenia na zvládanie rizík a príležitostí nie sú plánované
 • plánované opatrenia sú zamerané iba na zvládanie rizík a nie aj na zvládanie príležitostí
 • neboli identifikované všetky nebezpečenstvá a riziká, ktoré sa môžu v organizácii vyskytnúť (napr. riziká v súvislosti s prácou so zobrazovacími jednotkami (NV č. 359/2006 Z. z., 276/2006 Z. z.), služobné cesty, práca doma)
 • v registri právnych a ďalších požiadaviek nie sú uvádzané niektoré platné požiadavky a predpisy napr. všeobecne záväzné nariadenia, miestne nariadenia, požiadavky stavebného povolenia, požiadavky vyplývajúce zo zmlúv a rozhodnutí atď.).
 • register právnych a ďalších požiadaviek obsahuje zoznam právnych predpisov a nie požiadaviek, ktoré z prepisov vyplývajú
 • ciele BOZP nie sú dostatočne merateľné a nezohľadňujú niektoré záväzky stanovené v politike BOZP
 • ciele BOZP sa nemonitorujú v stanovenom rozsahu, nie sú komunikované so zainteresovanými stranami a neplánujú sa potrebné zdroje

Opatrenia:

 • pravidelne aktualizovať zoznam rizík a príležitostí
 • na identifikáciu nebezpečenstiev využiť odborné znalosti a skúsenosti
 • register nebezpečenstiev, rizík a príležitostí pravidelne prehodnocovať a dopĺňať
 • register právnych a ďalších požiadaviek konkretizovať a pravidelne aktualizovať
 • plánované opatrenia na zvládanie rizík a príležitostí zahrnúť aj do cieľov BOZP
 • pri stanovení cieľov BOZP na nasledujúce obdobie sa zamerať na ich merateľnosť, súlad s politikou BOZP, komunikáciu so zainteresovanými stranami a plánovanie zdrojov na ich plnenie

Kapitola 7. Podporovanie

Zistenia:

 • pracovníci neabsolvujú školenia a tréning v zmysle plánu
 • neexistujú záznamy o absolvovaní vstupného školenia u jednotlivých pracovníkov
 • zamestnanci subdodávateľa nie sú informovaní o povinnostiach vyplývajúcich zo systému manažérstva BOZP
 • proces komunikácie nezahŕňa hlásenie pracovných úrazov, oznamovanie kategórie práce a pod.
 • k zdokumentovaným informáciám nemajú prístup dotknutí pracovníci
 • návody na obsluhu a údržbu strojov nie sú dostupné zodpovedným pracovníkom
 • zdokumentované informácie nie sú uchovávané požadovanú dobu

Opatrenia:

 • zabezpečiť pravidelný tréning a doškolenie pracovníkov
 • záznamy zo školení založiť do kariet pracovníkov
 • povinnosti vyplývajúce zo systému manažérstva BOZP zahrnúť aj do zmlúv so subdodávateľmi
 • povinnosti pravidelných hlásení zapracovať do procesu komunikácie
 • zabezpečiť primeraný prístup k zdokumentovaným informáciám a ich vhodnú archiváciu

Kapitola 8. Prevádzka

Zistenia:

 • pracovníci nepoužívajú predpísané OOPP (ochranná prilba, pracovné rukavice a pod.)
 • nie sú dodržiavané stanovené požiadavky na manipuláciu s bremenami, chemickými látkami a pod.
 • nie je dodržiavaný zákaz fajčenia na pracovisku
 • neoznačené nápojové fľaše s obsahom čistiacich prostriedkov a chemikálií na pracovisku
 • nedôsledné označenie regálov nosnosťou a vykonávanie kontroly rebríkov
 • nevykonáva sa revízia hasiacich prístrojov
 • v prevádzke nie sú dostupné lekárničky alebo skrinky prvej pomoci
 • lekárnička nezodpovedá svojím obsahom popisu uvedenému v traumatologickom pláne a chýba zoznam obsahu
 • nie je aktualizovaný zoznam technických zariadení a harmonogram (plán) pravidelných kontrol podľa vyhlášky 508/2009 Z.z.
 • Nie je zabezpečená pracovná lekárska služba v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z.
 • chýbajúci zoznam poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov a postup na ich prideľovanie
 • nezodpovedajúce bezpečnostné značenie objektov - vyznačenie evakuačných ciest, označenie schodiska a pod. (NV č. 387/2006 Z. z.).
 • na stavenisku chýba ohradenie, resp. nie je vyznačený nebezpečný priestor staveniska a nie je menovaný koordinátor BOZP na stavbe
 • na miestach skladovania a manipulácie chemických látok chýba výpis z kariet bezpečnostných údajov a k používaným chemikáliám sa karty bezpečnostných údajov neuchovávajú
 • Nevedie sa dokumentácia pracovných úrazov, iných úrazov, chorôb z povolania a havárií v súlade s § 17 zákona č. 124/2006 Z.z.
 • preskúšanie havarijnej pripravenosti sa nevykonáva podľa stanoveného plánu
 • pracovníci neovládajú postup pri vzniku havarijných situácií

Opatrenia:

 • dôsledne dbať na dodržiavaní postupov BOZP a preškoliť dotknutých pracovníkov
 • doplniť chýbajúce pracovné inštrukcia a plány BOZP
 • sprístupniť postupy BOZP zodpovedným pracovníkom
 • dôsledne označiť miesta vo výrobe a skladoch
 • vypracovať zoznam KBÚ (s údajmi o klasifikácii látok podľa Zákona č. 163/2001 Z.z. a Zákona č. 364/2004 Z.z. a s uvedením vplyvov na zdravie a ŽP)
 • dodržiavať plán na pravidelné preskúšanie havarijnej pripravenosti

Kapitola 9. Hodnotenie výkonnosti

Zistenia:

 • vlastnosti prostredia súvisiace s vykonávaním bezpečnej práce nie sú monitorované
 • neoverená správnosť merania v prípade testu na alkohol
 • záznamy v knihe incidentov a nebezpečných udalostí sú nečitateľné a kniha sa nenachádzala na určenom mieste
 • nevykonávajú sa plánované analýzy a hodnotenie výsledkov monitorovania a merania
 • nie je pravidelne hodnotené dodržiavanie právnych a ďalších požiadaviek
 • interné audity sa nevykonávajú podľa programu auditov
 • chýba dôkaz o preskúmaní manažmentom

Opatrenia:

 • stanovené vlastnosti prostredia v prevádzke monitorovať a viesť o nich potrebné záznamy
 • zabezpečiť potrebnú kalibráciu (resp. overenie) meradiel
 • hodnotenie výsledkov monitorovania a merania vykonávať pravidelne v rámci preskúmania manažmentom
 • o pravidelnom hodnotení dodržiavania právnych a ďalších požiadaviek uchovávať zdokumentované informácie
 • zabezpečiť preškolenie interných audítorov a  pracovníkov zodpovedných za interný audit podľa normy ISO 19011
 • preskúmanie manažmentom vykonať v stanovenom termíne a podľa stanoveného postupu

Kapitola 10. Zlepšovanie

Zistenia:

 • nápravné opatrenia sú nesprávne navrhnuté (odstránenie nezhody sa mylne považuje za nápravné opatrenie, má to slúžiť na odstránenie príčiny)
 • nesprávne určené príčiny incidentu alebo nezhody
 • nápravné opatrenie nie je zaregistrované a vyhodnotené z hľadiska účinnosti
 • nie je vykonané overenie účinnosti nápravných opatrení
 • pred prijatím nápravného opatrenia neboli posúdené riziká z novovzniknutých nebezpečenstiev (bezpečnostná obuv nevyhovuje typu podlahy, príkaz používania ochranných rukavíc nezohľadňuje prácu na vŕtačke)
 • na základe výsledkov analýz a hodnotení nie sú prijímané opatrenia na zabezpečenie trvalého zlepšovania

Opatrenia:

 • zoznam nápravných opatrení pravidelne dopĺňať a sledovať ich účinnosť
 • činnosti, ktoré vyplynuli z jednotlivých hodnotení a analýz, taktiež zapracovať do nápravných opatrení a dôsledne dodržiavať postup na ich plnenie a vyhodnotenie

 

Aké zistenia z auditov máte vy? A ktoré opatrenia ste už prijali? Budeme radi, ak nám napíšete svoje skúsenosti a názory do komentára.