Najčastejšie zistenia z auditov systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001: 2016

V tomto článku vám budeme prinášať pravidelné informácie o najnovších zisteniach, ktoré sme identifikovali na auditoch systémov manažérstva kvality podľa ISO 9001. Nájdete tu množstvo nezhôd, ktoré sa najčastejšie opakujú, ako aj slabé stránky a príležitosti na zlepšenie. Tešiť sa môžete aj na opatrenia, ktoré organizácie najčastejšie prijímajú, aby nezhody odstránili.

Všetky informácie v tomto blogu sú vo všeobecnej rovine a nevzťahujú sa na žiadnu konkrétnu organizáciu alebo certifikovaného klienta. Veríme, že vám pomôžu pri zlepšovaní vašich manažérskych systémov a posunú vašu organizáciu vpred.

A keďže máme radšej skratky, ako sa učiť na vlastných chybách, prajeme vám podnetné a inšpiratívne čítanie.

 

Kapitola 4. Súvislosti organizácie

Zistenia:

 • predmet systému manažérstva kvality uvedený v dokumentácii nepopisuje presne skutočný stav
 • neaplikovanie niektorých požiadaviek normy nie je dostatočne odôvodnené

Opatrenia:

 • aktualizovať a spresniť predmet systému manažérstva kvality v dokumente
 • neaplikovanie požiadaviek zdôvodniť resp. aplikovať relevantné požiadavky

 
Kapitola 5. Vodcovstvo

Zistenia:

 • chýba dôkaz o oboznámení pracovníkov s politikou kvality
 • niektorí pracovníci (najmä robotníckych profesií) nie sú informovaní o politike kvality
 • organizačná schéma uvedená v organizačnom poriadku nie je výstižná (nejednotné pomenovanie organizačných buniek - podľa osôb aj podľa činností, chýbajúce útvary, nevhodné uvádzanie konkrétnych mien v štruktúre, nesprávne uvádzanie horizontálnych a vertikálnych vzťahov)
 • v popisoch pracovných činností nie sú uvedené osoby resp. funkcie zodpovedné za vykonanie jednotlivých činností
 • osoby zodpovedné za zabezpečenie zhody systému manažérstva kvality nemajú pridelenú dostatočnú právomoc

Opatrenia:

 • politiku kvality zverejniť na webstránke spoločnosti a v priestoroch pre zamestnancov
 • do procesu prijímania nových pracovníkov zahrnúť oboznámenie s politikou kvality a informovať aj ostatných pracovníkov o povinnostiach vyplývajúcich z politiky kvality
 • prepracovať a doplniť organizačnú schému
 • všeobecné popisy pracovných činnosti konkretizovať na jednotlivé funkcie
 • prideliť potrebné právomoci na zabezpečenie zhody systému manažérstva kvality menovaním, resp. poveriť osoby so zodpovedajúcou právomocou

Kapitola 6. Plánovanie

Zistenia:

 • opatrenia na zvládanie rizík a príležitostí nie sú plánované
 • plánované opatrenia sú zamerané iba na zvládanie rizík a nie aj na zvládanie príležitostí
 • ciele kvality nie sú merateľné a časovo ohraničené, bez príslušných kompetencií

Opatrenia:

 • pravidelne aktualizovať zoznam rizík a príležitostí
 • na určenie rizík a príležitostí využiť niektoré analytické nástroje napr. SWOT analýzu
 • plánované opatrenia na zvládanie rizík a príležitostí zahrnúť aj do cieľov kvality
 • pri stanovení cieľov kvality na nasledujúce obdobie sa zamerať na ich merateľnosť a určenie zodpovednosti za ich plnenie

Kapitola 7. Podpora

Zistenia:

 • používajú sa nekalibrované prístroje
 • na prístrojoch nie je uvedený kalibračný stav
 • zoznamy meradiel nie sú aktualizované
 • nie je stanovený, prípadne dodržiavaný spôsob manipulácie, ochrany a uskladnenia meracích a monitorovacích prístrojov
 • pracovníci nespĺňajú kritériá pre príslušné pracovné zaradenie, ktoré sú stanovené v kvalifikačnom katalógu, resp. kvalifikačné kritéria sú postavené podľa osoby, ktorá príslušnú funkciu vykonáva
 • pracovníci neabsolvujú školenia v zmysle plánu
 • neexistujú záznamy o účasti pracovníkov na školeniach
 • nie je stanovený postup pre riadenie zdokumentovaných informácií v elektronickej forme a nie je zabezpečená dostatočná ochrana
 • používajú sa zdokumentované informácie neschválené zodpovedným pracovníkom organizácie
 • zoznam zdokumentovaných informácií je nesprávne vedený (nekompletný, neaktuálny, neodzrkadľuje stav zmien)
 • na pracoviskách sa nachádzajú neaktuálne postupy prác a zmeny v zdokumentovaných informáciách nie sú vykonávané stanoveným postupom (napr. nie je vyznačený stav revízie, chýba podpis zodpovednej osoby, nevykonáva sa distribúcia zmien)
 • neplatné postupy činností a iné neplatné zdokumentované informácie nie sú zodpovedajúco označené
 • k zdokumentovaným informáciám nemajú prístup dotknutí pracovníci
 • formuláre nie sú považované za riadené zdokumentované informácie
 • zdokumentované informácie nie sú uchovávané požadovanú dobu

Opatrenia:

 • meracie prístroje označiť dátumom platnosti kalibrácie
 • priebežne aktualizovať zoznam meradiel
 • prehodnotiť stanovené kvalifikačné kritéria a zabezpečiť doškolenie pracovníkov
 • diplomy, osvedčenia a certifikáty zo školení založiť do kariet pracovníkov
 • zabezpečiť elektronické dokumenty podľa príslušných práv ich používateľov
 • aktualizovať zoznamy platných dokumentov
 • neplatné predpisy na pracoviskách stiahnuť z obehu a zamedziť prístup k neplatným dokumentom v elektronickej forme
 • zabezpečiť primeraný prístup k zdokumentovaným informáciám a ich vhodnú archiváciu

Kapitola 8. Prevádzka

Zistenia:

 • chýbajú zdokumentované informácie o preskúmaní požiadaviek zákazníka a o potvrdení ich prijatia
 • zmeny zmluvy nie sú vykonané v zmysle stanoveného postupu
 • nie je stanovený plán vývoja, prípadne vypracovaný plán nie je dodržiavaný
 • nie sú jednoznačne stanovené požiadavky na funkciu a výkonnosť vyvíjaného produktu
 • nie sú určené zodpovednosti pre všetky činnosti vývoja
 • nie sú stanovené organizačné väzby a spôsob komunikácie medzi skupinami vývoja
 • nedodržiava sa postup pri zmenách vývoja
 • chýbajú zdokumentované informácie o pravidelnom prehodnotení subdodávateľov
 • výber dodávateľa sa nevykonáva podľa stavovaných kritérií
 • nedôsledne vyplnené objednávky pre dodávateľov (chýba dodacia lehota, platobné podmienky)
 • pri overení výrobkov u subdodávateľa chýba v objednávke, resp. v zmluve špecifikácia spôsobu overenia a uvoľňovania výrobku
 • chýba dôkaz o vstupnej kontrole nakúpeného materiálu
 • práce sa nevykonávajú v zmysle platný noriem a predpisov
 • nedodržiavajú sa stanovené postupy výroby
 • zdokumentované informácie o výrobných procesoch, zariadeniach a pracovníkoch sú neúplné alebo nie sú vyhotovené
 • vstupujúce materiály, výrobky, polotovary a hotové výrobky nie sú identifikované v zmysle stanovených postupov
 • pri zaradení suroviny do výroby sa stráca jej spätná sledovateľnosť
 • chýbajú záznamy o overení, strate a poškodení výrobkov dodávaných zákazníkom
 • nie sú dodržiavané stanovené požiadavky na manipuláciu
 • výrobky (materiál, suroviny) nie sú uskladnené podľa stanovených podmienok
 • nedodržiava sa postup pri príjme a výdaji zo skladu (chýbajú záznamy)
 • v sklade sa nachádzajú výrobky po záručnej lehote
 • pri stavebných činnostiach nie je vyplnený kontrolný a skúšobný plán stavby
 • výrobok bol uvoľnený napriek tomu, že nie sú známe výsledky kontrol
 • nie je vypracovaný potrebný postup na vykonávanie kontrol vo výrobe a nevedú sa záznamy (vstupná, medzioperačná, výstupná)
 • "Záznam o kontrole" neposkytuje úplný dôkaz zhody
 • nie je stanovený rozsah plánu kontrol a skúšok vrátane požadovaných dôkazov zhody
 • organizácia nevydáva vyhlásenie o parametroch na svoje výrobky (ak je to potrebné) ako to stanovujú súvisiace zákony
 • nedodržuje sa stanovený postup na vybavenie reklamácií (pracovníci nie sú oboznámení s postupom), postup nezahŕňa zákonom stanovenú lehotu na vybavenie reklamácie
 • nedá sa zistiť, či výrobok prešiel kontrolou, prípadne či pri kontrole vyhovel
 • nezhodný výrobok nie je jasne označený, prípadne umiestnený na určenom mieste
 • pracovníci neovládajú postup pri vzniku nezhody
 • chýba záznam o nezhode, resp. zdokumentované informácie nie sú uchovávané
 • prerobené výrobky nie sú podrobené opätovnej kontrole (chýbajú záznamy)
 • organizácia nevedie záznamy o charaktere nezhôd vzniknutých v rámci výrobného procesu

Opatrenia:

 • dôsledne dodržiavať postup preskúmania požiadaviek zákazníka a vždy potvrdiť ich prijatie stanoveným spôsobom
 • návrh a vývoj vykonať podľa stanoveného plánu a dbať na dodržiavanie stanoveného postupu
 • zabezpečiť pravidelné prehodnotenie dodávateľov zodpovednou osobou
 • dbať na podpisovanie dodacích listov a preberacích protokolov, ako dôkaz o vykonaní vstupnej kontroly nakúpeného materiálu podľa stanoveného postupu
 • sprístupniť postupy výroby zodpovedným pracovníkom a dbať na ich dodržiavaní
 • dôsledne označiť miesta vo výrobe a skladoch
 • zabezpečiť vhodnú identifikáciu materiálu vo výrobe
 • stanovené vlastnosti prostredia v skladoch a výrobe monitorovať a viesť o nich potrebné záznamy
 • dbať na vykonanie kontrol vo výrobe v stanovenom rozsahu a viesť súvisiace záznamy
 • určiť zodpovedných pracovníkov za dodržiavanie postupu na vybavenie reklamácií
 • nezhodné výrobky označiť stanoveným spôsobom a vždy vypracovať predpísaný záznam

Kapitola 9. Hodnotenie výkonnosti

Zistenia:

 • spokojnosť zákazníka sa určuje len na základe počtu reklamácií
 • neexistujú dôkazy o zisťovaní spokojnosti zákazníka
 • nevykonávajú sa plánované analýzy výsledkov monitorovania a merania
 • informácie zozbierané v procese zisťovania spokojnosti zákazníkov sa nevyhodnocujú
 • nie je pravidelne hodnotená výkonnosť a efektívnosť systému manažérstva kvality
 • interné audity vykonávajú pracovníci priamo zodpovední za preverované činnosti
 • interné audity sa nevykonávajú podľa programu auditov
 • zhody s kritériami interného auditu nie sú podložené dôkazmi
 • z interných auditov sa nevypracováva správa a po zistení nezhôd sa neprijímajú nápravné opatrenia
 • program interných auditov nezahŕňa všetky útvary a nie je vhodne stanovený (nie sú auditované všetky požiadavky)
 • chýba dôkaz o preskúmaní manažmentom

Opatrenia:

 • aktívne zisťovať spokojnosť zákazníka stanovenými metódami a informácie priebežne vyhodnocovať resp. prijímať potrebné opatrenia
 • hodnotenie výkonnosti a efektívnosti systému vykonávať pravidelne v rámci preskúmania manažmentom
 • zabezpečiť preškolenie interných audítorov a  pracovníkov zodpovedných za interný audit podľa normy ISO 19011
 • preskúmanie manažmentom vykonať v stanovenom termíne a podľa stanoveného postupu

Kapitola 10. Zlepšovanie

Zistenia:

 • nápravné opatrenia sú nesprávne navrhnuté (odstránenie nezhody sa mylne považuje za nápravné opatrenie, má to slúžiť na odstránenie príčiny)
 • nesprávne určené príčiny nezhody
 • nápravné opatrenie nie je zaregistrované a vyhodnotené z hľadiska účinnosti
 • nie je vykonané overenie účinnosti nápravného opatrenia
 • na základe výsledkov analýz a hodnotení nie sú prijímané opatrenia na zabezpečenie trvalého zlepšovania

Opatrenia:

 • zoznam nápravných opatrení pravidelne dopĺňať a sledovať ich účinnosť
 • činnosti, ktoré vyplynuli z jednotlivých hodnotení a analýz, taktiež zapracovať do nápravných opatrení a dôsledne dodržiavať postup na ich plnenie a vyhodnotenie

 

Aké zistenia z auditov máte vy? A ktoré opatrenia ste už prijali? Budeme radi, ak nám napíšete svoje skúsenosti a názory do komentára.