Norma ISO 14001 - Podcast 10

Sledujte náš podcast aj na:

podcast-ico_youtube.png
Youtube

podcast-ico_spotify.png
Spotify

podcast-ico_apple-podcast.png
Apple Podcasts

google-podcast-logo.png
Google Podcasts


Je tu ďalší podcast Slovenskej certifikačnej spoločnosti. Moje meno je Kamil Dorňák.

A ideme hneď na vec. V minulom podcaste som vám sľúbil, že si predstavíme aj ďalšie normy pre systémy manažérstva. Kvalitu podľa ISO 9001 máme vybavenú. Poďme sa pozrieť na ISO 14001.

Táto norma je už podstatne menej používaná ako ISO 9001, ale považujem ju za rovnako dôležitú. Z našich skúseností je to asi jeden vydaný certifikát podľa ISO 14001 na dva certifikáty podľa ISO 9001.

Asi je vám všetkým jasné, že hovorím o norme pre systém manažérstva environmentu. Táto norma, resp. systém manažérstva environmentu má obrovský prínos pre životné prostredie a tým aj pre budúcnosť našej planéty a ľudstva.

V dnešnej dobe je to veľmi moderná téma a to naozaj právom. Vážnosť situácie v oblasti environmentu je už dlhšiu dobu alarmujúca a týka sa naozaj nás všetkých. Nechcem tu dlho moralizovať, lebo myslím, že všetci dobre chápete, aké je to dôležité.

 Veľmi si vážim všetky organizácie, ktoré sa rozhodli zaviesť systém manažérstva environmentu podľa ISO 14001. Je to určite dobrá cesta a máte moju plnú podporu a rešpekt.

Ešte by som možno len pre také spresnenie spomenul, že synonymom k slovu „environment“ je „životné prostredie“. To len pre tých, ktorý si náhodou neboli istí.

Opäť pre tých, ktorí nevedia, ako sa k normám dostať, dávam do pozornosti podcast číslo 2. Jeho názov je „Normy ISO“. Dozviete sa tam, kde si môžete normy kúpiť a ako s nimi narábať.

Ale my už poďme teraz na normu ISO 14001, ktorá obsahuje požiadavky na systémy manažérstva environmentu. Aj podľa tejto normy viete systém manažérstva environmentu vo vašej organizácii zaviesť, viete aj vykonať interný audit a podľa tejto normy sa vykonáva aj certifikácia. Čiže aj certifikačné orgány postupujú presne podľa požiadaviek tejto normy. Často sa nás pýtate, čo si potrebujeme pripraviť k certifikácii systému manažérstva environmentu. No a teraz už budete vedieť, že práve v tejto norme nájdete aj všetky požiadavky, ktoré musíte splniť, aby ste certifikát získali.

Samozrejme zopakujem, že nenecháme vás v tom samých. Aby ste lepšie pochopili jednotlivé požiadavky normy a vedeli ich aj zaviesť do praxe, pozrite si naše školenia na stránke www.iso-skolenie.sk. Je to najlepšia a najrýchlejšia cesta, ako získať potrebné informácie. Nezabudnite, že po úspešnom absolvovaní získate certifikát s neobmedzenou platnosťou, ktorým môžete kedykoľvek preukázať vašu kvalifikáciu. A celé to stojí len pár eur. Takže poďte na www.iso-skolenie.sk. Radi vás tam uvidíme.

A poďme už na normu ISO 14001. Aktuálne vydanie, ktoré máte momentálne dostupné je z roku 2015, kedy vyšla norma pod hlavičkou ISO. Dátum aktuálne platného vydania normy ako STN je 1.6.2016. Čiže, ak píšete odkaz na normu a neuvediete označenie STN, ale iba ISO, správne je označenie ISO 14001: 2015. Ak však uvediete normu aj s označením STN, potom už musíte uviesť rok vydania 2016, to znamená, že správne je označenie STN EN ISO 14001: 2016. Je to samozrejme škoda, že schvaľovací proces u nás trvá viac ako pol roka a aj napriek tomu, že ISO 14001 bola vydaná v septembri 2015, označenie STN je s rokom vydania 2016. Žiaľ, to isté platí aj pre ISO 9001, o ktorej sme si hovorili v predchádzajúcom podcaste a aj pre ISO 45001, o ktorej si ešte budeme hovoriť. Mnohí z vás s tým máte problémy a často musíme vysvetľovať, prečo je iný rok pre označenie ISO a iný rok pre označenie STN ISO. Nuž, verme, že je to preto, aby bol preklad normy čo najviac dokonalý a teda pre dobro nás všetkých, ktorí sa zaoberáme normami a vieme, že ISO nie je len skratka na certifikáte.

Toľko teda k dátumom, rokom a označeniu normy. Názov normy ISO 14001 je „Systémy manažérstva environmentu. Požiadavky s pokynmi na použitie“. Toto označenie normy nás opäť informuje, že sa jedná o požiadavkovú normu a teda je možné podľa nej aj certifikovať, no a zároveň norma obsahuje aj návod a vysvetlenie jednotlivých požiadaviek.

V norme je celkovo 10 kapitol a dve informatívne prílohy. Norma má 64 strán. Ale tak isto, ako aj ISO 9001, text normy sa skladá zo slovenského prekladu a anglického originálneho textu. Číže skutočný rozsah normy je v podstate polovičný. Je to z toho dôvodu, že v prípade, ak vzniknú polemiky o vysvetlení slovenského textu, vždy platí anglický originál, z ktorého sa potom vychádza.

Aby sme si ešte pripomenuli, norme sa opäť používajú formy slovies „musí, má byť, smie a môže“. Čiže, ak je vo vete použité slovo „musí“, tak táto veta upozorňuje na požiadavku, ktorú treba splniť. Ak je použité slovo „má byť“, ide o odporúčanie a pri audite sa pýtame, ako ste sa s tým vysporiadali, a či ste toto odporúčanie zaviedli do vášho systému. Slovo „smie“ nás upozorňuje na povolenie a slovo „môže“ nás upozorňuje na možnosť alebo spôsobilosť.

No a v norme sú ešte niektoré informácie označené ako „POZNÁMKA“. Poznámka sa požíva pre dovysvetlenie konkrétnej požiadavky, alebo ako návod na jej pochopenie.

Úvodná kapitola je rozdelená do piatich okruhov. Prvú časť s názvom „Okolnosti“ si môžeme opäť prečítať:

„Dosahovanie rovnováhy medzi životným prostredím, spoločnosťou a ekonomikou sa považuje za podstatné pri uspokojovaní potrieb súčasnosti bez toho, aby bola ohrozená schopnosť budúcich generácií uspokojovať svoje potreby. Udržateľný rozvoj sa ako cieľ dosahuje rovnováhou týchto troch pilierov udržateľnosti.

Spoločenské očakávania udržateľného rozvoja, transparentnosť a osobná zodpovednosť sa rozvíjajú so stále prísnejšou legislatívou, rastúcimi tlakmi proti znečisťovaniu životného prostredia, neefektívnemu využívaniu zdrojov, nesprávnemu nakladaniu s odpadmi, klimatickou zmenou, znehodnocovaním ekosystémov a stratou biodiverzity.

Toto vedie organizácie k tomu, že prijímajú systematický prístup k manažérstvu environmentu tým, že implementujú systémy manažérstva environmentu so zámerom prispievať k environmentálnemu pilieru udržateľnosti.“ Trochu komplikovane napísané, ale krásne!

Druhá časť s názvom „Zámer systému manažérstva environmentu“ sa začína vetou:

„Účelom tejto medzinárodnej normy je poskytnúť organizáciám rámec na ochranu životného prostredia a reagovať na meniace sa environmentálne situácie v rovnováhe so spoločensko-ekonomickými potrebami. Táto norma špecifikuje požiadavky, ktoré umožňujú organizácii dosahovať zamýšľané výstupy, ktoré si organizácia stanovuje pre svoj systém manažérstva environmentu.“

Ďalej ešte v úvodnej kapitole nájdete Faktory úspechu, Model Plánuj – Urob – Skontroluj – Vykonaj, čiže PCDA cyklus, no a ešte je tu vysvetlený obsah normy.

Poďme na kapitolu s číslom 1, ktorá má názov Predmet normy. Opäť prečítam. Je trochu dlhší text, ale dôležitý.

„Táto medzinárodná norma špecifikuje požiadavky na systém manažérstva environmentu, ktorý organizácia môže použiť na zlepšenie svojho environmentálneho správania. Táto medzinárodná norma je určená na použitie organizáciou, ktorá sa usiluje manažovať svoje environmentálne zodpovednosti systematickým spôsobom, ktorý prispieva k environmentálnemu pilieru udržateľnosti.

Táto medzinárodná norma pomáha organizácii dosahovať zamýšľané výstupy svojho systému manažérstva environmentu, ktoré poskytujú hodnotu pre životné prostredie, samotnú organizáciu a zainteresované strany. V súlade s environmentálnou politikou organizácie, zamýšľané výstupy systému manažérstva environmentu zahŕňajú:

–       zlepšovanie environmentálneho správania;

–       plnenie záväzných požiadaviek;

–       dosahovanie environmentálnych cieľov.

Táto medzinárodná norma je použiteľná v akejkoľvek organizácii, bez ohľadu na veľkosť, typ a charakter. Uplatňuje sa na environmentálne aspekty jej činností, produktov a služieb, ktoré organizácia určí a môže ich riadiť alebo ovplyvňovať, zvažujúc perspektívu životného cyklu. Táto medzinárodná norma nestanovuje špecifické kritériá environmentálneho správania.

Táto medzinárodná norma sa môže použiť celá alebo sčasti na systematické zlepšovanie manažérstva environmentu. Avšak tvrdenia o zhode s touto medzinárodnou normou nie sú prijateľné, pokiaľ sa všetky jej požiadavky nezačlenia do systému manažérstva environmentu organizácie a neplnia bez akéhokoľvek vylúčenia.“

Poďme si ešte v skratke prebehnúť aspoň obsah ďalších častí normy, lebo ak by niekto mal záujem o podrobné vysvetlenie všetkých požiadaviek z normy, môže si kedykoľvek pozrieť online školenie „Systémy manažérstva environmentu podľa ISO 14001: 2015“ na stránke www.iso-skolenie.sk.

Kapitola číslo 2 normy ISO 14001 má názov „Normatívne odkazy“, ale nie sú tu uvedené žiadne.

Takže poďme ďalej na kapitolu číslo 3 „Termíny a definície“. Táto vysvetľuje všetky dôležité pojmy, ktoré sa v norme nachádzajú.

Prvá požiadavková kapitola je s číslom 4 „Súvislosti organizácie“. Od tejto kapitoly nájdete skoro v každej vete slovo „musí“. Znamená to, že všetky tieto požiadavky musíte mať vo vašom systéme manažérstva zavedené. Slovo, alebo sloveso „musí“ sa v celej norme objavuje v kontexte povinnosti organizácie 82 krát. Takže norma má 82 požiadaviek, ktoré musíte splniť. Je to o niečo menej, ako má ISO 9001.

Kapitola 4 zahŕňa Pochopenie organizácie a jej súvislostí, Pochopenie potrieb a očakávaní zainteresovaných strán, Určenie predmetu systému manažérstva environmentu, a časť Systém manažérstva environmentu zameranú na jeho procesy.

V ďalšej kapitole s číslom 5 „Vodcovstvo“ nájdete požiadavky na Vodcovstvo a záväzok, Environmentálnu politiku, a tiež aj Roly, zodpovednosti a právomoci v organizácii.

Kapitola číslo 6 „Plánovanie“. Tu sú Činnosti na riešenie rizík a príležitostí – a práve sem patria okrem rizík a príležitostí aj environmentálne aspekty a Záväzné požiadavky, no a ďalej tu máme Environmentálne ciele a plánovanie ich dosiahnutia.

Kapitola 7 „Podporovanie“. Tu nájdete požiadavky na Zdroje, Kompetentnosť, Povedomie, Komunikáciu (internú a externú) a Zdokumentované informácie (číže ich Vytváranie, aktualizácia a Riadenie zdokumentovaných informácií).

Ďalšou dôležitou kapitolou normy je s číslom 8 „Prevádzkovanie“. Sem patrí Plánovanie a riadenie prevádzkových činností, a Havarijná pripravenosť a reakcia.

V kapitole 9 s názvom „Hodnotenie správania“, tak tu nájdete Monitorovanie, meranie, analyzovanie a hodnotenie, Interný audit, a ešte Preskúmanie manažmentom.

No a posledná kapitola s číslom 10 má názov „Zlepšovanie“. Sem patrí aj Nezhoda a nápravná činnosť, a Sústavné zlepšovanie.

Na záver ešte nasleduje informatívna časť, ktorú tvoria Prílohy, Použitá literatúra a Abecedný zoznam termínov. Príloha A obsahuje Pokyny na použitie tejto medzinárodnej normy. Je to výborná časť na pochopenie všetkých požiadaviek. Ak to so systémom manažérstva environmentu myslíte naozaj vážne, tu nájdete odpovede na všetky otázky. Dopodrobna sú tu vysvetlené zásady a filozofia normy a aj všetko dôležité, čo potrebujete k systému manažérstva environmentu vedieť. Taktiež tu nájdete aj odkazy na súvisiace normy, ktoré sú pre oblasť environmentu celkom pekne spracované.

Prílohu B tvorí tabuľka so Vzájomným vzťahom medzi ISO 14001: 2015 a ISO 14001: 2004. Čiže porovnáva články noriem nového a predchádzajúceho vydania normy. Toto ste mohli využiť, ak ste mali zavedený systém manažérstva environmentu podľa starej normy, kde bolo iné číslovanie kapitol. Podľa tejto tabuľky ste mohli jednoducho prečíslovať odkazy vo vašej pôvodnej dokumentácii.

V časti Literatúra nájdete odkazy na ďalšie zaujímavé normy a predpisy, ktoré súvisia so systémom manažérstva environmentu. Vyzdvihol by som normu ISO 14004, ktorej názov je Systémy manažérstva environmentu - Všeobecné pokyny na implementáciu. Jej najnovšie vydanie je z roku 2016 a predmet normy je nasledovný:

„Táto medzinárodná norma poskytuje organizácii pokyny na vytvorenie, implementovanie, udržiavanie a zlepšovanie robustného, dôveryhodného a spoľahlivého systému manažérstva environmentu. Tieto pokyny sú určené organizácii za predpokladu, že sa usiluje manažovať svoje environmentálne zodpovednosti systematickým spôsobom, ktorý prispieva k environmentálnemu pilieru vo vzťahu k udržateľnosti.“

Wau. Celkom sa nám dnešný podcast natiahol, ale je to len pre dobro veci. Environment je naozaj dôležitý. Som rád, že ste venovali svoj čas zlepšovaniu a že ste si odniesli aj niečo pozitívne, čo pomôže spraviť náš svet lepším miestom pre život.

Držím vám palce a ďakujem za podporu. Majte ešte krásny deň.