Norma ISO 45001 - Podcast 11

Sledujte náš podcast aj na:

podcast-ico_youtube.png
Youtube

podcast-ico_spotify.png
Spotify

podcast-ico_apple-podcast.png
Apple Podcasts

google-podcast-logo.png
Google Podcasts


Vítajte! Je tu ďalší diel podcastu Slovenskej certifikačnej spoločnosti. Moje meno je Kamil Dorňák.

Konečne prišla na rad aj ďalšia norma pre systémy manažérstva. Je to samozrejme norma ISO 45001. Pokračujeme teda ďalej v prestavovaní noriem ISO - a tretia v poradí je - ISO 45001, ktorá má názov „Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ a obsahuje „Požiadavky s usmernením na používanie“.

Čo je ISO 45001?

Podobne, ako normy ISO 9001 a ISO 14001, ktoré sme si predstavili v predchádzajúcich podcastoch, aj podľa ISO 45001 viete systém manažérstva, tento krát sa jedná o systém manažérstva BOZP, a viete ho podľa tejto normy vo vašej organizácii zaviesť, vykonať interný audit a taktiež sa podľa tejto normy vykonáva aj certifikácia. To samozrejme znamená, že aj certifikačné orgány postupujú presne podľa požiadaviek tejto normy.

No a aby som povedal k vzniku tejto normy všetko, jedná sa o pomerne mladú normu. Norma vznikla, alebo lepšie povedané, toto označenie normy vzniklo v roku 2018. Áno, je to naozaj veľmi čerstvé, v porovnaní s ostatnými. Napríklad ISO 9001 poznáme už od roku 1987.

Norma OHSAS 18001

Ale ako to je možné? Veď systém manažérstva BOZP poznáme už dlhé roky? Čo vám to tu rozprávam? ... Je to úplne jednoduché. To, že ISO 45001 je nová norma je úplne v poriadku. Systém manažérstva BOZP samozrejme, ako systém, vôbec nie je novinkou. Prvé, všeobecne uznávané normy k riadeniu BOZP a aj konkrétne k systému manažérstva BOZP sú vydávané už v deväťdesiatych rokoch vo Veľkej Británii. V roku 1999 vychádza smernica s anglickým názvom „Occupational health and safety management systems“, a ktorá má dnes už všeobecne známu skratku „OHSAS“. V preklade to vlastne znamená naše „Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“.

Číslo normy OHSAS bolo 18001 a jej štruktúra bola kompatibilná s normami ISO 14001 a ISO 9001 a aj so základnými prvkami legislatívy väčšiny európskych štátov. OHSAS 18001 ako všeobecne uznávaný štandard vznikla na základe dohody 14-tich medzinárodných organizácii pôsobiacich v oblasti systémových certifikácií.

Toľko teda v skratke k histórii. Normu OHSAS 18001, ktorá obsahovala požiadavky na systém manažérstva BOZP, dopĺňala norma OHSAS 18002, ktorá obsahovala návod na implementáciu normy OHSAS 18001. No a tieto obidve normy kompletne nahradila v roku 2018 norma ISO 45001, o ktorej si dnes hovoríme.

Obsah normy ISO 45001

Norma ISO 45001 je tretia najpožívanejšia norma spolu s ISO 9001 a ISO 14001 v oblasti systémov manažérstva. A to je aj zároveň najčastejšia forma integrovaného systému manažérstva. Čiže systém manažérstva kvality, environmentu a BOZP podľa ISO 9001, 14001 a 45001 tvorí jeden celok – jeden integrovaný manažérsky systém v organizácii.

Ale, zo všetkých noriem ISO má práve norma ISO 45001 najväčší dopad na zdravie a bezpečnosť pracujúcich ľudí. Preto je extrémne dôležitá a aj napriek tomu, že normy ISO sú dobrovoľné, veľmi vám odporúčam, pozrite si túto normu a nechajte sa ňou inšpirovať.

Ak to pomôže ochrániť zdravie alebo dokonca život, čo i len jednému človeku, bude to obrovský prínos. A o to nám všetkým dnes ide.

Opäť len zopakujem pre tých, ktorí nevedia, ako sa dostať k normám ISO, pustite si náš podcast číslo 2. s názvom „Normy ISO“. Dozviete sa, kde si môžete normy kúpiť a ako s nimi narábať.

Ako iste viacerí z vás už vedia, v problematike systémov manažérstva BOZP podľa ISO 45001, ale aj v iných systémoch manažérstva, nie ste sami. Aby ste lepšie pochopili jednotlivé požiadavky noriem a vedeli ich aj zaviesť do praxe, pozrite si naše školenia na stránke www.iso-skolenie.sk. Je to najlepšia príležitosť, ako môžete získať potrebné informácie a získať uznávaný certifikát o absolvovaní. Poďte na stránku www.iso-skolenie.sk. Radi vás tam uvidíme.

Aktuálne vydanie ISO 45001

Keď sa vrátime k norme ISO 45001...

Aktuálne platné vydanie je z roku 2018. Ako STN vyšla táto norma s dátumom 1.2.2019. Čiže, ako sme si už zvykli, odkaz na normu s označením STN musíte uviesť s rokom vydania 2019, to znamená, že správne označenie je STN ISO 45001: 2019.

Celý názov normy ISO 45001 je „Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Požiadavky s usmernením na používanie“. Pre skrátenie budem používať označenie „Systémy manažérstva BOZP“, nech to zbytočne nenaťahujeme. „Požiadavky s usmernením na používanie„ v názve normy nás informuje, že sa jedná o požiadavkovú normu a teda je možné podľa nej certifikovať. Zároveň norma obsahuje aj usmernenie, alebo návod na zavedenie jednotlivých požiadaviek a ich používanie.

Rozsah normy ISO 45001

V norme je opäť 10 kapitol a jedna informatívna príloha. Norma má 72 strán. Text normy však nie je len slovenský preklad, ale aj anglické originálne znenie, čiže skutočný rozsah normy by bol asi polovičný.

Opäť si pripomeňme, že v norme sa používajú formy slovies „musí, má byť, smie a môže“. Takže, ak je vo vete použité slovo „musí“, tak táto veta upozorňuje na požiadavku, ktorú treba splniť. Ak je použité slovo „má byť“, ide o odporúčanie a pri audite sa pýtame, ako ste sa s tým vysporiadali, a či ste toto odporúčanie zaviedli do vášho systému. Slovo „smie“ nás upozorňuje na povolenie a slovo „môže“ nás upozorňuje na možnosť alebo spôsobilosť.

No a v norme sú ešte niektoré informácie označené ako „POZNÁMKA“. Poznámka sa požíva pre objasnenie konkrétnej požiadavky, alebo ako návod na jej pochopenie.

Úvodná kapitola

Úvodná – nultá kapitola je rozdelená do piatich okruhov. Prvú časť, čiže „Základné informácie“ si prečítajme:

Organizácia zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov a ďalších osôb, ktoré môžu byť ovplyvnené jej činnosťami. Táto zodpovednosť podporuje a ochraňuje ich fyzické a duševné zdravie.

Osvojenie systému manažérstva BOZP je zamýšľané na uľahčenie organizácii, aby poskytla bezpečné a zdravé pracovisko, aby predchádzala pracovným úrazom, poškodeniu zdravia a aby trvalo zlepšovala výkonnosť vlastnej BOZP.

Takže z tohto je nám úplne jasné, čo môžeme od normy ISO 45001 očakávať.

Druhá časť má názov „Cieľ systému manažérstva BOZP“. Prečítajme si aspoň prvý odsek:

Účelom systému manažérstva BOZP je poskytnúť rámec na manažérstvo rizík a príležitostí BOZP. Cieľom a zamýšľanými výsledkami systému manažérstva BOZP je predchádzať pracovným úrazom a poškodeniu zdravia pracovníkov a poskytnúť bezpečné a zdravé pracovisko; v dôsledku toho je pre organizáciu kriticky dôležité eliminovať nebezpečenstvá a minimalizovať riziká BOZP prijatím efektívnych preventívnych a ochranných opatrení.

V tejto úvodnej kapitole ešte nájdete časť s názvom „Faktory úspechu“, ďalej je tu časť „Cyklus plánuj – urob – kontroluj – konaj“ (to je známy Demingov PCDA cyklus), no a ešte je tu časť s vysvetlením obsahu normy.

Predmet normy

Keď pôjdeme ďalej na kapitolu s číslom 1, táto má názov „Predmet normy“ a opäť prečítam aspoň pár viet, lebo pre všeobecný prehľad je to dôležité.

Tento dokument špecifikuje požiadavky na systém manažérstva BOZP a poskytuje usmernenie na ich používanie, aby sa umožnilo organizáciám poskytovať bezpečné a zdravé pracoviská s prevenciou pracovných úrazov a zhoršenia zdravia a tiež proaktívneho zlepšovania výkonnosti jej BOZP.

Tento dokument je aplikovateľný v akejkoľvek organizácii...

Tento dokument pomáha organizácii dosiahnuť zamýšľané výsledky jej systému manažérstva BOZP...

Tento dokument ... sa aplikuje sa na riziká BOZP, ktoré riadi organizácia, berie do úvahy faktory, napr. súvislosti, v ktorých organizácia funguje, a na potreby a očakávania jej pracovníkov a ďalších zainteresovaných strán.

Tento dokument neformuluje špecifické kritériá pre výkonnosť BOZP a ani ich nepredpisuje pre navrhovanie systému manažérstva BOZP.

Tento dokument umožňuje organizácii pomocou jej systému manažérstva BOZP integrovať ďalšie aspekty zdravia a bezpečnosti, napr. dobrého stavu a duševnej pohody pracovníka.

Tento dokument sa nezaoberá problematikou, ako napr., bezpečnosť produktu, poškodenie majetku alebo environmentálne vplyvy, okrem rizík pracovníkov a ďalších zainteresovaných strán.

Tento dokument sa môže využiť v celku alebo po častiach na systematické zlepšovanie manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia. Prehlásenie zhody s týmto dokumentom nie je akceptovateľné, pokiaľ všetky jeho požiadavky nie sú zapracované do systému manažérstva BOZP organizácie a nie sú splnené bez výnimky.“

Z tejto poslednej vety nám je teda jasné, že si nemôžeme uplatňovať výnimku z požiadaviek normy, ako je to napríklad pri ISO 9001.

Normatívne odkazy

Tak, prejdime si ešte obsah ďalších častí normy.

Ak by samozrejme niekto mal záujem o podrobné vysvetlenie všetkých požiadaviek, kedykoľvek si môže pozrieť online školenie „Systémy manažérstva BOZP podľa ISO 45001“ na stránke www.iso-skolenie.sk.

Takže, k norme... kapitola číslo 2 má názov „Normatívne odkazy“, ale ani v tejto norme nie sú žiadne uvedené.

Termíny a definície

Poďme na kapitolu číslo 3 „Termíny a definície“. Táto vysvetľuje všetky dôležité pojmy, ktoré sa v norme nachádzajú. Dobré je aspoň raz si ju poriadne celú prečítať. Dôležité pojmy, na ktoré by ste sa mohli zamerať: úraz a poškodenie zdravia, nebezpečenstvo, riziko, príležitosť BOZP, incident a prípadne ešte - nezhoda a nápravné opatrenie.

Kapitola 4 Súvislosti organizácie

Prvá požiadavková kapitola je kapitola s číslom 4 „Súvislosti organizácie“. Od tejto kapitoly nájdete skoro v každej vete slovo „musí“. Znamená to, že všetky tieto požiadavky musíte mať vo vašom systéme manažérstva zavedené. Výraz „musí“ sa v celej norme objavuje v kontexte povinnosti organizácie 90-krát. Takže norma má 90 požiadaviek, ktoré musíte splniť.

Kapitola 4 zahŕňa Pochopenie organizácie a jej súvislostí, Pochopenie potrieb a očakávaní pracovníkov a ďalších zainteresovaných strán, Určenie predmetu systému manažérstva BOZP, a časť Systém manažérstva BOZP, ktorá je zameraná na jeho procesy.

Kapitola 5 Vodcovstvo a spoluúčasť pracovníka

V ďalšej kapitole s číslom 5 „Vodcovstvo a spoluúčasť pracovníka“ nájdete požiadavky na Vodcovstvo a záväzok, Politiku BOZP, Roly, zodpovednosti a právomoci v organizácii, ale aj požiadavky na Konzultáciu a spoluúčasť pracovníkov. Podľa toho vidíme, že spoluúčasť pracovníkov na systéme manažérstva BOZP je veľmi dôležitá, dokonca až kľúčová, lebo samostatná kapitola s týmito požiadavkami sa nenachádza ani v ISO 9001 ani ISO 14001. A je to celkom konkrétna a rozsiahla kapitola.

Kapitola 6 Plánovanie

S číslom 6 je ďalšia kapitola „Plánovanie“. Tu sú Opatrenia na zvládanie rizík a príležitostí, pod ktoré spadá aj Identifikácia nebezpečenstva a posudzovanie rizík a príležitostí, Určenie právnych požiadaviek a ďalších požiadaviek, ako aj Plánovanie opatrenia. Ďalšia časť plánovania sú samozrejme Ciele BOZP a plánovanie ich dosiahnutia.

Kapitola 7 Podpora

Kapitola 7 „Podpora“. Tu nájdete požiadavky na Zdroje, Kompetentnosť, Povedomie, Komunikáciu (internú a externú) a Zdokumentované informácie (číže ich Tvorba, aktualizácia a Riadenie).

Kapitola 8 Prevádzka

Ďalšou kapitolou normy, ktorá je veľmi dôležitá pre systém manažérstva BOZP, je kapitola číslo 8 „Prevádzka“. Sem patrí Plánovanie a riadenie prevádzky, a Havarijná pripravenosť a reakcia.

Kapitola 9 Hodnotenie výkonnosti

Kapitola 9 „Hodnotenie výkonnosti“, tu sú podkapitoly: Monitorovanie, meranie, analýza a hodnotenie výkonnosti; Interný audit; a Preskúmanie manažmentom.

Kapitola 10 Zlepšovanie

Posledná 10-ta kapitola má názov „Zlepšovanie“. Tu nájdete podkapitoly ako Incident, nezhoda a nápravné opatrenie; a Trvalé zlepšovanie.

Záver normy ISO 45001

To bola požiadavková časť. Norma ešte pokračuje dosť obsiahlou časťou, ktorú tvorí informatívna Príloha A. Táto príloha obsahuje Usmernenie na používanie tohto dokumentu. Práve táto časť je tak veľmi dôležitá na pochopenie všetkých požiadaviek normy ISO 45001 na systém manažérstva BOZP.

No, a na záver je tu ešte štandardne časť s odkazmi na použitú Literatúru, kde sa okrem iných spomínajú aj normy OHSAS 18001 a 18002 o ktorých sme si hovorili na začiatku podcastu.

A to je na dnes všetko. Norma ISO 45001 a systém manažérstva BOZP je naozaj výborný nástroj a veľmi ju každému odporúčam. Veď zdravie je to najdôležitejšie, čo máme. Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť na pracovisku by mala byť prioritou v každej jednej organizácii.

Verím, že aj cez tento podcast pomôžeme zlepšiť stav BOZP na Slovensku a zaradíme sa medzi najmodernejšie krajiny a vyspelé svetové ekonomiky, ktoré dôležitosť BOZP pochopili už dávno.

Ďakujem Vám krásne za podporu a držím palce pri zlepšovaní.