Norma ISO 9001 - Podcast 09

Sledujte náš podcast aj na:

podcast-ico_youtube.png
Youtube

podcast-ico_spotify.png
Spotify

podcast-ico_apple-podcast.png
Apple Podcasts

google-podcast-logo.png
Google Podcasts


Vítam vás opäť pri ďalšom diele podcastu „Systémy manažérstva pre všetkých“. Moje meno je Kamil Dorňák a som vedúcim certifikačného orgánu a zakladateľom Slovenskej certifikačnej spoločnosti.

Dostal som v poslednom čase zopár dotazov, že dobré by bolo viac priblížiť obsah noriem. Áno, bavíme sa „ISO“ sem, ISO tam, ale je možné, že mnohí z vás zatiaľ ešte normu v rukách nedržali.

Ok. To vôbec nevadí. Systémy manažérstva nie sú len o normách ISO. Najdôležitejšie je pochopiť filozofiu a zásady. Normy sú len takou pomôckou alebo vodítkom, ktorého sa môžete držať.

Ale teším sa vášmu záujmu. Niečo sme si o normách už rozprávali v predchádzajúcich podcastoch, takže myslím, že už viete, ako sa k nim dostať a kde ich kúpiť. Keby že nie, odporúčam pozrieť hlavne na podcast číslo dva, s názvom Normy ISO.

Poďme teda rovno na normu ISO 9001, ktorá obsahuje požiadavky na systém manažérstva kvality. Podľa tejto normy viete zaviesť systém manažérstva kvality vo vašej organizácii, viete aj vykonať interný audit vášho systému a viete aj vykonať  certifikáciu. Áno, aj certifikačné orgány postupujú presne podľa tejto normy. To znamená, že ak sa pýtate, čo si potrebujeme pripraviť k certifikácii systému manažérstva kvality podľa ISO 9001, tu je odpoveď. V norme nájdete všetky požiadavky, ktoré musíte splniť, aby ste získali certifikát.

Samozrejme, nenecháme vás v tom samých. Aby ste lepšie pochopili jednotlivé požiadavky a zistili napríklad aj, ako ich zaviesť do praxe, pozrite si naše školenia na stránke www.iso-skolenie.sk. Myslím, že to je najlepšia a najrýchlejšia cesta, ako získať potrebné informácie. Dokonca získate aj certifikát o absolvovaní a stojí to len pár eur. Takže odporúčam www.iso-skolenie.sk.

A popritom už otváram normu ISO 9001. Začnem práve touto normou na systém manažérstva kvality, lebo ju považujem za základ pre všetky systémy manažérstva. Ak sa rozhodnete, že dáte certifikovať vašu firmu podľa ISO, určite začnite práve touto normou. Tým, že zavediete požiadavky systému manažérstva kvality, nebude pre vás problém, rozšíriť potom systém aj o ďalšie oblasti. Na príklad o manažérstvo environmentu podľa ISO 14001 alebo manažérstvo BOZP podľa ISO 45001. Integrácia všetkých systémov je potom oveľa jednoduchšia, lebo požiadavky krásne na seba nadväzujú.

Takže čo je obsahom normy ISO 9001? Názov som už niekoľko krát spomínal, ale pre istotu zopakujem, je to „Systémy manažérstva kvality. Požiadavky“. Toto označenie normy nás zároveň informuje, že sa jedná o požiadavkovú normu a teda je možné podľa nej aj certifikovať. Aktuálne vydanie je z roku 2015, kedy vyšla norma ako ISO. U nás na Slovensku je platná ako STN od februára 2016. Len pre info, predchádzajúce vydanie STN EN ISO 9001 bolo z februára 2009. Normy u nás vydáva Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo, ale to už viete.

Celkovo je v norme 10 kapitol a dve informatívne prílohy. Norma má 60 strán vrátane štyroch strán s priestorom na poznámky. Čiže celkom dosť, ale primerane jej obsahu.

Začíname úvodnou kapitolou, ktorá všeobecne popisuje prínosy zavedenia systému manažérstva kvality. Začína sa vetou: „Zavedenie systému manažérstva kvality je pre organizáciu strategické rozhodnutie, ktoré môže pomôcť zlepšovať jej celkovú výkonnosť a poskytnúť pevný základ pre udržateľný rozvoj podnetov.“ V úvodnej kapitole taktiež nájdete zásady manažérstva kvality, ďalej informácie o procesnom prístupe, vrátane schematického zobrazenia prvkov procesu, PCDA cyklu a vysvetlenia prístupu k uvažovaniu založenom na riziku. No a ešte je tu popísaný aj vzťah s ďalšími normami systému manažérstva.

Čo je ešte možno užitočné vedieť, že norme sa používajú formy slovies „musí, má byť, smie a môže“. Čo to pre nás znamená? Ak je vo vete použité slovo „musí“, tak táto veta upozorňuje na požiadavku. Jej obsah, respektíve jej plnenie preverujeme pri certifikácii.

Ďalšie slovo, ktoré sa v norme používa je „má byť“. Toto nás upozorňuje na odporúčanie. Takže pri audite sa pýtame, ako ste sa s tým vysporiadali, a či ste toto odporúčanie zaviedli do vášho systému alebo nie. Ak nie tak prečo.

Ďalšie slová v norme sú „smie“ a „môže“. Slovo „smie“ nás upozorňuje na povolenie. A slovo „môže“ nás upozorňuje na možnosť alebo spôsobilosť.

No a v norme sú ešte niektoré informácie označené ako „POZNÁMKA“. Toto je spravidla návod na pochopenie alebo dovysvetlenie príslušnej požiadavky.

Kapitola Úvod má v norme číslo 0. Poďme na kapitolu s číslom 1.

Prvá kapitola má názov Predmet normy. Predmet normy by sme si mohli prečítať, lebo pre všeobecný pohľad na normu je dôležitý.

„Táto medzinárodná norma špecifikuje požiadavky na systém manažérstva kvality, ak organizácia:

a) potrebuje preukázať svoju schopnosť trvalo poskytovať produkty a služby, ktoré spĺňajú požiadavky zákazníka, aplikovateľné požiadavky predpisov a regulačné požiadavky, a

b) kladie si za cieľ zveľaďovať spokojnosť zákazníka prostredníctvom efektívneho využívania systému vrátane procesov na zlepšovanie systému a zabezpečovania zhody s požiadavkami zákazníka, aplikovateľnými požiadavkami predpisov a regulačnými požiadavkami.

Všetky požiadavky tejto medzinárodnej normy sú všeobecné a určené na aplikáciu v akejkoľvek organizácii bez ohľadu na typ, jej veľkosť alebo poskytované produkty a služby.“

Takže v podstate toto bolo zhrnutie celého obsahu normy ISO 9001 do niekoľkých viet. Teraz by vám malo byť jasné, o čom je norma ISO 9001. A môžeme aj tento podcast ukončiť...

Ale, keďže norma má ešte ďalších 9 kapitol, poďme si ich prejsť. Aj keď teraz len v skratke. Ak by niekto mal záujem, podrobne si vysvetľujeme všetky požiadavky normy na online školení „Systémy manažérstva kvality podľa ISO 9001: 2015“ na stránke www.iso-skolenie.sk.

Kapitola číslo 2 normy ISO 9001 je „Normatívne odkazy“. Tu je odkaz na normu ISO 9000: 2015 - Systémy manažérstva kvality. Základy a slovník.

S tým súvisí aj kapitola číslo 3 „Termíny a definície“, ktorá sa taktiež odkazuje na normu ISO 9000.

A dostávame sa k prvej požiadavkovej kapitole normy ISO 9001. Je to kapitola s číslom 4 „Súvislosti organizácie“. Od tejto kapitoly nájdete skoro v každej vete slovo „musí“, čo pre nás znamená, že tieto požiadavky musíme mať v našom systéme manažérstva zavedené. Mimochodom, v celej norme sa slovo „musí“ objavuje v kontexte povinnosti organizácie 131 krát. To znamená, že norma má 131 požiadaviek, ktoré musíte splniť. Celkom fajn, nie?

Kapitola 4 zahŕňa Pochopenie organizácie a jej súvislostí, Pochopenie potrieb a očakávaní zainteresovaných strán, Určenie predmetu systému manažérstva kvality, Systém manažérstva kvality a jeho procesy.

Poďme na kapitol číslo 5 „Vodcovstvo“. Nájdete tu požiadavky na Vodcovstvo a záväzok, ktoré zahŕňajú Zameranie sa na zákazníka, Politika (čiže Vypracovanie politiky kvality a Komunikáciu politiky kvality), ako aj Roly, zodpovednosť a právomoci v organizácii.

Kapitola číslo 6 „Plánovanie“. Tu sú Opatrenia na zvládanie rizík a príležitostí, Ciele kvality a plánovanie ich dosiahnutia, Plánovanie zmien.

Kapitola 7 „Podpora“. Tu nájdete všetko, čo sa týka Zdrojov, čiže Pracovníci, Infraštruktúra, Prostredie na prevádzku procesov, Zdroje monitorovania a merania, a Poznatky organizácie. Ďalej tu nájdete požiadavky na Kompetentnosť, Povedomie, Komunikáciu a Zdokumentované informácie (ich Tvorba, aktualizácia a Riadenie zdokumentovaných informácií).

Najdlhšou kapitolou normy je kapitola číslo 8 „Prevádzka“. Sem patrí Plánovanie a riadenie prevádzky, Požiadavky na produkty a služby, Návrh a vývoj, Riadenie externe poskytovaných procesov, produktov a služieb, samotná Výroba a poskytovanie služby, Uvoľňovanie produktov a služieb, a ešte Riadenie nezhodných výstupov.

Ešte kapitola 9 „Hodnotenie výkonnosti“. Zaoberá sa oblasťami ako Monitorovanie, meranie, analýza a hodnotenie, Interný audit a Preskúmanie manažmentom.

No a posledná kapitola 10 „Zlepšovanie“. Sem patrí Nezhoda a nápravné opatrenie, a Trvalé zlepšovanie.

Na záver ešte nasleduje informatívna časť, ktorú tvoria prílohy a použitá literatúra. Príloha A vysvetľuje novú štruktúru, terminológiu a koncepcie normy (mimochodom veľmi dobrá je na pochopenie jednotlivých požiadaviek). Prílohu B tvorí zoznam a opis vzťahov s inými medzinárodnými normami manažérstva kvality a systémov manažérstva kvality vytvorených technickou komisiou ISO/TC 176.

Len pre informáciu, táto komisia vznikla v roku 1979. Jej názov je „Manažérstvo kvality a zabezpečovanie kvality“ a zaoberá sa štandardizáciou v oblasti manažérstva kvality. A to aj pre všeobecné systémy manažérstva kvality, aj pre manažérstvo kvality v konkrétnych sektoroch a odvetviach.

No a to by mohla byť posledná informácia dnešného podcastu. Dúfam, že ste sa dozvedeli niečo viac o norme ISO 9001. A ak ju už poznáte, tak verím, že vám tento diel pripomenul dôležité informácie.

Tešiť sa môžete aj na ďalšie normy ISO pre oblasť systémov manažérstva, ktoré si opäť stručne prestavíme a prebehneme.

Ďakujem vám krásne za podporu a prajem ešte úspešný deň.