Normy ISO - Podcast 02

Sledujte náš podcast aj na:

podcast-ico_youtube.png
Youtube

podcast-ico_spotify.png
Spotify

podcast-ico_apple-podcast.png
Apple Podcasts

google-podcast-logo.png
Google Podcasts


 

Vitajte na podcaste Slovenskej certifikačnej spoločnosti. Moje meno je Kamil Dorňák a som vedúcim certifikačného orgánu a zakladateľom Slovenskej certifikačnej spoločnosti.

Kde môžete získať normy ISO a ako najlepšie s nimi narábať? Dnes si porozprávame o nákupe noriem ISO cez stránku SÚTN, povieme si, ako normy objednať, povieme si nejaké odkazy na základné ISO normy pre systémy manažérstva a môžeme si prejsť aj štruktúru, ako sú normy písané. Aby všetci vedeli, čo sú dôležité informácie v norme a čo je v podstate len akýsi pokec na úvod respektíve záver. No a ďalej si povieme, ako môžeme využiť informácie z noriem ISO a ako ich môžeme zapracovať do našich firemných procesov.

Na dnešnej dobe je super, že máme v podstate prístup k úplne všetkému. Vďaka internetu sú všetky informácie dostupné ihneď. Aj keď nie je to vždy úplne zadarmo. A tak je to aj s normami ISO. Sú perfektne dostupné, ale treba platiť. Pre slovenské normy je k dispozícii portál odboru technickej normalizácie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo. Dostanete sa k nemu cez webstránku stn-online.sk alebo normy.unms.sk. Predtým to bola stránka,  ktorú určite mnohí poznajú www.sutn.sk. Prevádzkoval ju Slovenský ústav technickej normalizácie (SÚTN). Ten je však už dlhšiu dobu začlenený pod ÚNMS SR. Ako môžete nájsť aj na Wikipédii, Slovensko je od roku 2014 jedinou krajinou EÚ, v ktorej oblasť technickej normalizácie priamo riadi vládny úrad. Malo by to teda byť v rozpore s nariadením Európskej únie č. 1025/2012 o európskej technickej normalizácii, keďže nie je možné zabezpečiť politickú a finančnú nezávislosť od štátnej moci, čo sú základné princípy podľa vnútorných predpisov Európskych normalizačných organizácií CEN a CENELEC, ktorých je úrad členom.

Ak by niekoho zaujímalo, tak podobná situácia bola len v Česku do roku 2017, kde od januára 2018 prevzala úlohu českého národného normalizačného orgánu Česká agentura pro standardizaci, ktorá bola zriadená ako príspevková organizácia.

Ale to len ako „funfact“ na okraj. Pre nás je dôležité, že normy sú k dispozícii aj online v elektronickej forme aj v tlačenej forme. Keď sa zaregistrujete na Portál noriem, môžete si jednoducho normy objednať, alebo rovno zakúpiť ako v ktoromkoľvek bežnom eshope. Výborné je, že ak siahnete po elektronickej verzii, máte ju ihneď dostupnú vo forme pdf súboru. Na tlačenú verziu čakáte, kým príde poštou, alebo si ju nevyzdvihnete osobne.

Cenovo je najlacnejšia elektronická verzia - bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov. Cena tlačenej verzie býva podobná ako elektronická verzia - bez možnosti tlače, ale s možnosťou prenosu textu a obrázkov. Najdrahší variant je elektronická verzia - s možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov.

Ak si zoberieme k dnešnému dňu (čiže február 2022) napríklad STN EN ISO 9001, ktorá bola vydaná 01.02.2016, tak cena tlačenej verzie je 35,- EUR. Elektronická verzia - bez možnosti tlače je za 31,50 EUR a verzia s možnosťou tlače je 45,50 Eur. Samozrejme, nie je to málo.

Vyhľadávanie noriem na stránke je našťastie úplne jednoduchá záležitosť. Pomocou voľby Rozšíreného vyhľadávanie noriem môžete vyhľadávať normy podľa ich označenia, názvu v slovenčine a angličtine, dátumu vydania alebo napríklad aj podľa triedy a skupiny, v ktorých je norma zaradená. Mimochodom, zoznam tried technických noriem je taktiež na stránke zverejnený. Je to výborná možnosť, vyhľadať si všetky normy, ktoré platia práve v oblasti vášho podnikania alebo pre činnosti, ktoré vykonávate. Napríklad Kvalita je zaradená v triede s číslom 01 03. Takže hurá nakupovať.

Určite získate odpovede na rôzne otázky. Na našich školeniach, ako aj na stránke iso-skolenie.sk, kde sú naše školenia dostupné online, učíme klientov, že práve pomocou noriem môžete predchádzať chybám. Veď určite poznáte, ako sa zvykne hovoriť: Človek sa učí na vlastných chybách, ale iba múdry človek sa učí na chybách druhých. Takže, nájdite si čas a spravte si v normách poriadok. Skontrolujte, či sú stále v platnosti, prípadne či ich medzičasom nenahradili aktualizované vydania.

Povedzme si ešte o štruktúre noriem a ako z nich môžete využiť práve tie dôležité informácie pre vaše firemné procesy.

Takže, predpokladám, že každý jeden z vás už držal v ruke normu, alebo ju dokonca čítal. Tvorcovia noriem sa vždy snažia, a to aj napriek logickému a zdravému mysleniu, napchať tam všetko možné aj nemožné. Podobne ako zákony a predpisy, aj normy sú samozrejme písane jazykom, ktorému ani odborníci úplne nerozumejú. Prekladatelia noriem sa pretekajú, kto je väčší znalec, aby potom použijú pojem, ktorý vôbec nedáva zmysel. Bohužiaľ, toto je realita. Samozrejme česť výnimkám, ale s týmto musíme bojovať všetci. Rozprával som sa už s mnohými, ktorí chceli pracovať v súlade s nejakou normou, ale nedokázali ju prečítať ani do polovice, lebo jej vôbec nerozumeli. A pritom normy by mali byť hlavne pre ľudí... pre laickú verejnosť, ktorá sa chce nimi riadiť. Ja osobne by som bol rád, keby sme nemuseli organizovať školenia a vysvetľovať požiadavky noriem. Keby si každý mohol normu jednoducho prečítať a pochopiť ju. No... snáď je to otázka blízkej budúcnosti, aj keď nie som si tým istý. Čo nám ostáva? Vysvetlime si aspoň štruktúru, aby ste sa vedeli v norme orientovať. Nemusíte strácať čas zbytočnosťami.

Poďme na to! Na začiatku každej normy je jej označenie, napríklad ja mám pred sebou slovenské vydanie normy ISO 9001, ktorej označenie je STN EN ISO 9001, dátum vydania je Február 2016, a v strede je názov normy: „Systémy manažérstva kvality – Požiadavky“.

Čo môžete preskočiť? Ak neplánujete predávať pirátske kópie noriem a nezaoberáte sa históriou jej schvaľovania, kľudne preskočte Národný predhovor a Európsky predhovor. Obsah je samozrejme dôležitý pre orientáciu v norme. Norma začína úvodom. Nechcem tu teraz tvrdiť, že nie je dôležitý, práve naopak. Ale viac ako raz ho asi čítať nikdy nebudete. Je to akési teoretické zhrnutie hlavných zámerov normy a toho, čo chcel autor povedať. Ak úvod je dobre napísaný, pochopíte z neho základy a filozofiu predmetu normy.

Spravidla prvou kapitolou normy je jej predmet. Predmet normy vlastne opisuje to, čoho sa norma týka. Je to viac-menej rozpísaný názov normy do niekoľkých viet alebo odstavcov.

Ďalej v norme nasledujú Normatívne odkazy. Sú tu uvedené užitočné normy, z ktorých sa čerpali informácie, alebo sa na ne norma odvoláva.

V ďalšej kapitole bývajú uvedené Termíny a definície. To je myslím jasné. Ak chcete pochopiť normu. Pochopte najskôr túto kapitolu. Tiež sa nerád predieram komplikovanými definíciami jednotlivých pojmov, ale nakoniec som vždy rád, keď správne pochopím ich význam. Okrem toho vám to výrazne pomôže v audítorskej praxi, lebo používanie správnych pojmov je hlavná výsada dobrého audítora.

No a po kapitole s definíciami nasleduje všetko, čo je v norme dôležité. Požiadavky, návody, námety a odporúčania normy, ktoré súvisia s jej premetom. Toto sú veci, ktoré musíte čítať vetu za vetou a robiť si poznámky. Každá veta totižto niečo znamená a je dôležitá pre vaše procesy vo firme. Takýchto kapitol v norme môže nasledovať niekoľko. Vysvetlenie noriem pre systémy manažérstva sme zapracovali do našich online školení na stránke iso-skolenie.sk. Nájde tam dôležité a hodnotné informácie k aplikácii jednotlivých požiadaviek. Určite sa na to pozrite.

V norme nám ostala ešte časť Prílohy, kde je uvedené všetko, čo sa do normy nezmestilo. Väčšinou sú tu objasnené niektoré požiadavky normy, môžu tu byť vysvetlené niektoré významnejšie súvislosti, alebo tu môžu byť aj odporúčania na praktické využitie.

No a záver normy tvorí zoznam použitej Literatúry.

To je asi tak všetko na dnes. Verím že vám tento podcast pomôže zbaviť sa strachu a predsudkov, ktoré voči normám máme. Využite poznatky z noriem vo svoj prospech a napredujte. Prajem vám krásny deň, no a na záver som vám ešte sľúbil odkazy na základné a najviac používané ISO normy pre systémy manažérstva. Takže v rýchlosti, poďme na to:

ISO 9001 - Systémy manažérstva kvality

ISO 14001 - Systémy manažérstva environmentu

ISO 45001 - Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

ISO 50001 - Systém energetického manažérstva

ISO 22000 - Systémy manažérstva bezpečnosti potravín

ISO/IEC 27001 - Informačné technológie. Bezpečnostné metódy a systémy riadenia informačnej bezpečnosti

ISO 37001 - Systémy manažérstva proti korupcii

ISO 22301 - Ochrana a odolnosť spoločnosti. Systémy manažérstva plynulého podnikania.

Všetko to boli požiadavkové normy, ktoré môžu byť dôležité pre rýchlejšie dosiahnutie úspechu v vašom podnikaní. Pre informáciu pridám ešte ďalšie zaujímavé normy, a to:

ISO 19011 - Návod na auditovanie systémov manažérstva (interní audítori určite poznajú)

ISO/IEC 17021 - Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systémov manažérstva

A do pozornosti dávam ešte jednu zaujímavú normu:

ISO 10019: 2005 - Návod na výber konzultantov systémov manažérstva kvality a využívanie ich služieb

Prajem príjemné čítanie :)