Viete, aký má význam manažérstvo kvality?

V súčasnosti je dôležitým faktorom podnikania kvalita výroby. Nie nadarmo sa hovorí, že kvalita je nad kvantitu. Vďaka nej podnikateľovi rastie nielen dopyt po produktoch, ale zlepšuje sa aj meno spoločnosti a zaručuje ekonomicky efektívny predaj.

O tom všetkom hovorí aj manažérstvo kvality. Čo to vlastne je a ako môže fungovať aj vo vašej firme?

Čo je to manažérstvo kvality?

Manažérstvo kvality je významnou súčasťou riadenia firmy, ktorá má za cieľ optimalizovať pracovné postupy či výrobné procesy tak, aby sa dbalo na výslednú kvalitu produktov.

Bez ohľadu na to, či vaša firma predáva kvalitné tričká, zdravotne nezávadné hračky alebo vzduchotechnické potrubie, vďaka manažérstvu kvality sa dostáva kvalita produktov a výrobných procesov medzi top priority.

Význam certifikácie systému manažérstva kvality podľa ISO 9001 vidia nielen veľké podniky, ale aj malé a stredné firmy. Preto je manažérstvo kvality základ pre úspešné podnikanie.

Kvalita

Kvalita sa dá veľmi jednoducho charakterizovať ako schopnosť splniť požiadavky zákazníka, ktoré očakáva. Kvalitu definuje aj medzinárodná norma ISO 9000: 2015, a to ako schopnosť produktov a služieb uspokojovať zákazníkov a zainteresované strany zamýšľaným alebo nezamýšľaným vplyvom. Kvalita teda zahŕňa nielen zamýšľanú funkciu a výkonnosť produktov a služieb, ale aj ich vnímanú hodnotu a prínos zákazníkom.

Kvalita produkcie je finalizáciou riadenia výroby a utvára sa v procese, ktorý má niekoľko stupňov. Rozvoj kvality a jeho základné otázky je nutné riešiť ešte pred procesom výroby. V ňom sa to už má len zrealizovať. Práve chýbajúce alebo nedostatočné manažérstvo kvality je dôvodom na revitalizáciu firiem.

Kritériá kvality

Pri hodnotení priemyselných výrobkov sa používajú tieto základné kritériá:

 • Technické parametre - fyzikálno-chemické vlastnosti produktov (rýchlosť, hmotnosť, pevnosť, vôňa, chuť,...)
 • Estetické kritériá - estetické vlastnosti produktov (zladenosť, vzhľad, trendovosť, balenie,...)
 • Prevádzkové schopnosti (trvanlivosť, nastavenie výrobku, spotreba, jednoduchosť obsluhy, ľahká údržba,...)
 • Ergonomické kritériá - netradičné požiadavky na daný výrobok (anatomické sedadlá, účelne tvarované úchopné časti,...)
 • Životnosť - vplyv fyzického a morálneho opotrebenia
 • Spoľahlivosť - bezproblémové fungovanie výrobku v stanovených podmienkach
 • Humanitné kritériá (toxicita, intenzita hluku, hygienické a bezpečnostné aspekty výroby,...)
 • Psychologické vlastnosti - vzťah používateľa k danému výrobku
 • Servis - úroveň kvality servisných služieb (technický, údržbársky či obchodný charakter)
 • Ekológia - vplyv výrobkov a ich používania na životné prostredie

Tieto kritériá sa pochopiteľne pri jednotlivých druhoch výrobkov modifikujú. Iné kritériá sú dôležité pri stavebných výrobkoch a iné pri domácej dialýze či iných zdravotníckych zariadeniach.

Jednotlivé kritériá sa pritom nehodnotia individuálne. Je nutné vnímať ich celostne, hodnotiť ich tzv. multikriteriálnym spôsobom a tiež zohľadniť ich vzájomné prepojenia.

Súčasťou hodnotenia kvality jednotlivých výrobkov či služieb je aj sledovanie nových trendov v týchto kritériách. Ide napríklad o čiarový kód, zákaznícky akcent, CE certifikát o zhode, spôsob likvidácie výrobkov či environmentálne hľadisko.

 

Kontrola kvality a jej metódy

Technická kontrola kvality výroby sa skladá z:

 • kontrolovania
 • analyzovania
 • a hodnotenia.

Tieto tri body sa týkajú kvality v podniku v rámci troch základných kontrol:

 • vstupná kontrola (vstup surovín a materiálov)
 • výrobná alebo medzioperačná kontrola (výrobné operácie)
 • výstupná kontrola (výstup hotových výrobkov)

Kontrola kvality sa dá perfektne zvládnuť len vtedy, ak sa dbá nielen na správnosť mier a jednotiek merania, ale aj na ich jednotnosť.

Metódy technickej kontroly

V súčasnosti sa využíva množstvo metód určených na technickú kontrolu, ako je napríklad PERT diagram, histogram, korelačný diagram, Paretova analýza či iné rôzne veľmi presné metódy.

Metódy technickej kontroly rozdeľujeme podľa viacerých kritérií, a to podľa:

 • spôsobu uskutočňovania
 • používaných prostriedkov
 • umiestnenia pracovísk kontroly
 • konštrukcie kontrolných zariadení
 • miesta uskutočnenia
 • stupňa prevencie
 • personálneho hľadiska
 • úplnosti kontroly

Ekonomická otázka manažérstva kvality

Určite sa pýtate, či je manažérstvo kvality aj ekonomicky výhodné a či to pre firmu nie je len nákladová záležitosť, ktorá znižuje zisky.

Keďže si podnikateľská úspešnosť vyžaduje kladné výsledky hneď v niekoľkých rovinách naraz (vysoká kvalita, nízke náklady, plné využitie kapacít či krátke dodacie lehoty a ďalšie), tak ekonomická analýza kvality je náročná.

Kým kedysi sa ekonomické hľadisko kvality riešilo výhradne možnosťou znižovať náklady na kvalitu, súčasný prístup porovnáva náklady na kvalitu a prínos z kvality výrobkov. Výsledkom sú potom cenové a nákladové rozbory.

Náklady na kvalitu

Náklady spojené s kvalitou najčastejšie klasifikujeme:

 • preventívne náklady - slúžia na predchádzanie nekvalite
 • náklady na nekvalitnú výrobu - určené na vzniknuté chyby
 • náklady na kontrolu kvality

Čo získa podnik zlepšovaním kvality?

Nízka kvalita rozhodne patrí k hlavným príčinám neúspechu výrobku či služby na trhu. Ak teda podniku záleží na kvalite, môže očakávať zvýšený predaj a spolu s tým aj vyššie tržby. Okrem toho aj dobré meno, ktoré udrží starých zákazníkov a priláka nových.

Úlohou kvality je nielen uspokojovať nároky odberateľa, ale aj efektívne zhodnocovať prostriedky, ktoré boli do výroby vložené. Od nej sa odvíja úspešnosť na trhu, a tak aj ceny výrobkov a zisk. Vysoká kvalita znamená vyššiu cenu a nižšie náklady. Obe strany - výrobca i zákazník tak len získajú.

Len výroba s dobrou stratégiou a dlhodobou perspektívou môže zabezpečiť trvalé podnikateľské úspechy. S dlhodobým výhľadom sa môžu tvoriť vhodné podmienky pre potrebnú kvalitu a zase kvalita ručí za dlhodobú úspešnú perspektívu firmy.

Okrem týchto výhod je nutné spomenúť aj fakt, že so systematickým a efektívnym manažérstvom kvality sa znižuje množstvo reklamácií a nespokojných zákazníkov. Títo zákazníci môžu mať negatívny vplyv nielen na imidž firmy, ale aj na získanie nových zákazníkov. Cieľom každého podnikania je teda znížiť počet nespokojných zákazníkov na minimum. A práve s tým manažérstvo kvality pomáha.

Vo všeobecnosti kvalita zvyšuje obrat bez toho, aby bolo nutné výrazne navýšiť objem výroby. Predsa len s vyšším dopytom je možné zvyšovať aj ceny. Okrem toho je kvalita aj hlavným nástrojom pre porovnávanie s konkurenciou. A keďže manažérstvo kvality pôsobí preventívne pri riešení ekologických problémov a problémov BOZP, je tak pozitívne vnímaná aj z hľadiska vplyvu na životné prostredie a bezpečnosť a ochranu zdravia.