Najčastejšie zistenia z auditov systému manažérstva environmentu podľa STN EN ISO 14001: 2016

V tomto článku vám budeme prinášať pravidelné informácie o najnovších zisteniach, ktoré sme identifikovali na auditoch systémov manažérstva environmentu podľa ISO 14001. Nájdete tu množstvo nezhôd, ktoré sa najčastejšie opakujú, ako aj slabé stránky a príležitosti na zlepšenie. Tešiť sa môžete aj na opatrenia, ktoré organizácie najčastejšie prijímajú, aby nezhody odstránili.

Všetky informácie v tomto blogu sú vo všeobecnej rovine a nevzťahujú sa na žiadnu konkrétnu organizáciu alebo certifikovaného klienta. Veríme, že vám pomôžu pri zlepšovaní vašich manažérskych systémov a posunú vašu organizáciu vpred.

A keďže máte určite radšej skratky, ako sa učiť na vlastných chybách, prajeme vám podnetné a inšpiratívne čítanie.

 

Kapitola 4. Súvislosti organizácie

Zistenia:

 • predmet systému manažérstva environmentu uvedený v dokumentácii nepopisuje presne skutočný stav, resp. nezahŕňa všetky relevantné oblasti pôsobenia organizácie.

Opatrenia:

 • aktualizovať a spresniť predmet systému manažérstva environmentu v dokumente

 
Kapitola 5. Vodcovstvo

Zistenia:

 • chýba dôkaz o oboznámení pracovníkov s environmentálnou politikou
 • niektorí pracovníci (najmä robotníckych profesií) nie sú informovaní o environmentálnej politike
 • v organizácii nie sú jednoznačne stanovené zodpovednosti a právomoci za oblasť environmentu
 • osoby zodpovedné za zabezpečenie zhody systému manažérstva environmentu nemajú pridelenú dostatočnú právomoc

Opatrenia:

 • politiku environmentu zverejniť na webstránke spoločnosti a v priestoroch pre zamestnancov
 • do procesu prijímania nových pracovníkov zahrnúť oboznámenie s politikou environmentu a informovať aj ostatných pracovníkov o povinnostiach vyplývajúcich z politiky environmentu
 • popisy pracovných činnosti súvisiacich s environmentom konkretizovať na jednotlivé funkcie
 • prideliť potrebné právomoci na zabezpečenie zhody systému manažérstva environmentu menovaním, resp. poveriť osoby so zodpovedajúcou právomocou

Kapitola 6. Plánovanie

Zistenia:

 • činnosti na riešenie rizík a príležitostí nie sú plánované
 • plánované činnosti sú zamerané iba na riešenie rizík a nie aj na riešenie príležitostí
 • vypracovaný register environmentálnych aspektov neobsahuje všetky aspekty emisie do ovzdušia z plynovej kotolne, emisie do ovzdušia zo spaľovne
 • v registri environmentálnych aspektov chýba previazanosť na pracovné inštrukcie, ktorými sa environmentálne aspekty riadia
 • v registri právnych a iných (záväzných) požiadaviek nie sú uvádzané v dostatočnom rozsahu platné právne predpisy napr. z oblasti chemických látok a prípravkov, všeobecne záväzné nariadenia a pod.
 • register záväzných požiadaviek obsahuje zoznam právnych predpisov a nie požiadaviek, ktoré z prepisov vyplývajú
 • environmentálne ciele nie sú merateľné a časovo ohraničené, bez príslušných kompetencií a potrebných zdrojov
 • environmentálne ciele sa nemonitorujú v stanovenom rozsahu a nie sú komunikované so zainteresovanými stranami

Opatrenia:

 • pravidelne aktualizovať zoznam rizík a príležitostí
 • na určenie environmentálnych aspektov využiť odborné znalosti a skúsenosti
 • register záväzných požiadaviek konkretizovať a pravidelne aktualizovať
 • plánované opatrenia na riešenie rizík a príležitostí zahrnúť aj do environmentálnych cieľov
 • pri stanovení environmentálnych cieľov na nasledujúce obdobie sa zamerať na ich merateľnosť a určenie zodpovednosti za ich plnenie

Kapitola 7. Podporovanie

Zistenia:

 • pracovníci neabsolvujú školenia a tréning v zmysle plánu
 • neexistujú záznamy o absolvovaní vstupného školenia u jednotlivých pracovníkov
 • zamestnanci subdodávateľa nie sú informovaní o povinnostiach vyplývajúcich zo systému manažérstva environmentu
 • proces komunikácie nezahŕňa podávanie hlásení o vzniku odpadu a nakladaní s ním, podávanie hlásení o obaloch a pod.
 • k zdokumentovaným informáciám nemajú prístup dotknutí pracovníci
 • zdokumentované informácie nie sú uchovávané požadovanú dobu

Opatrenia:

 • zabezpečiť pravidelný tréning a doškolenie pracovníkov
 • záznamy zo školení založiť do kariet pracovníkov
 • povinnosti vyplývajúce zo systému manažérstva environmentu zahrnúť do zmlúv so subdodávateľmi, vrátane environmentálnej politiky a významných environmentálnych aspektov
 • povinnosti pravidelných hlásení zapracovať do procesu komunikácie
 • zabezpečiť primeraný prístup k zdokumentovaným informáciám a ich vhodnú archiváciu

Kapitola 8. Prevádzka

Zistenia:

 • nie sú dodržiavané stanovené požiadavky na manipuláciu s chemickými látkami a nebezpečným odpadom
 • chemikálie nie sú uskladnené podľa podmienok stanovených výrobcom
 • v areáli sa vyskytujú miesta na zhromaždenie nebezpečného odpadu, ktoré nie sú označené a sú bez záchytných vaničiek
 • V prevádzke sa vyskytujú nádoby s chemickými látkami, ktoré nie sú identifikovateľné a nie sú bezpečne uzatvorené
 • nedôsledná separácia odpadov
 • nedôsledné označenie niektorých zberných nádob
 • niektoré kontajnery sú vzdialené od vzniku odpadu resp. zle prístupné (zapratané)
 • zoznam odpadov obsahuje len nebezpečné odpady
 • v sklade nebezpečného odpadu nebolo dodržané uloženie podľa označených miest
 • v sklade nebezpečného odpadu nie je zreteľne označené uloženie protihavarijných prostriedkov
 • na pracovisku, kde sa vykonáva úprava vody nie je k dispozícií postup na obsluhu úpravne
 • v spaľovni - pri likvidácii odpadových vôd sa neeviduje druh odpadovej vody (laková, moridlová) ako to stanovuje pracovná inštrukcia
 • V sklade chemikálií neboli k dispozícii protihavarijné prostriedky (sorbent a príp. metla)
 • v sklade chemikálií sú skladované horľaviny spolu s papierovými kartónmi
 • na miestach skladovania a manipulácie chemických látok chýba výpis z kariet bezpečnostných údajov
 • havarijný plán v zmysle vodného zákona nie je aktuálny a nie je schválený orgánom štátnej správy (Vyhláška 100/2005)
 • preskúšanie havarijnej pripravenosti sa nevykonáva podľa stanoveného plánu
 • pracovníci neovládajú postup pri vzniku havarijných udalostí

Opatrenia:

 • dôsledne dodržiavať postupy pre manipuláciu s chemickými látkami a odpadom
 • doplniť chýbajúce pracovné inštrukcia a havarijné plány
 • sprístupniť postupy zodpovedným pracovníkom a dbať na ich dodržiavaní
 • dôsledne označiť miesta vo výrobe a skladoch
 • vypracovať zoznam KBÚ (s údajmi o klasifikácii látok podľa Zákona č. 163/2001 Z.z. a Zákona č. 364/2004 Z.z. a s uvedením vplyvov na zdravie a ŽP)
 • dodržiavať plán na pravidelné preskúšanie havarijnej pripravenosti

Kapitola 9. Hodnotenie výkonnosti

Zistenia:

 • vlastnosti prostredia na skladovanie chemikálií nie sú monitorované
 • nevykonávajú sa plánované analýzy a hodnotenie výsledkov monitorovania a merania
 • nie je pravidelne hodnotené dodržiavanie záväzných požiadaviek
 • interné audity sa nevykonávajú podľa programu auditov
 • chýba dôkaz o preskúmaní manažmentom

Opatrenia:

 • stanovené vlastnosti prostredia v skladoch a výrobe monitorovať a viesť o nich potrebné záznamy
 • hodnotenie výsledkov monitorovania a merania vykonávať pravidelne v rámci preskúmania manažmentom
 • o pravidelnom hodnotení dodržiavania záväzných požiadaviek uchovávať zdokumentované informácie
 • zabezpečiť preškolenie interných audítorov a  pracovníkov zodpovedných za interný audit podľa normy ISO 19011
 • preskúmanie manažmentom vykonať v stanovenom termíne a podľa stanoveného postupu

Kapitola 10. Zlepšovanie

Zistenia:

 • nápravné činnosti sú nesprávne navrhnuté (odstránenie nezhody sa mylne považuje za nápravnú činnosť, má to slúžiť na odstránenie príčiny)
 • nesprávne určené príčiny nezhody
 • nápravná činnosť nie je zaregistrovaná a vyhodnotená z hľadiska účinnosti
 • nie je vykonané overenie účinnosti nápravnej činnosti
 • na základe výsledkov analýz a hodnotení nie sú prijímané činnosti na zabezpečenie sústavného zlepšovania

Opatrenia:

 • zoznam nápravných činností pravidelne dopĺňať a sledovať ich účinnosť
 • činnosti, ktoré vyplynuli z jednotlivých hodnotení a analýz, taktiež zapracovať do nápravných činností a dôsledne dodržiavať postup na ich plnenie a vyhodnotenie

 

Aké zistenia z auditov máte vy? A ktoré opatrenia ste už prijali? Budeme radi, ak nám napíšete svoje skúsenosti a názory do komentára.